Ochrana vôd

Voda ako nenahraditeľná a strategická surovina má nielen výrazný vplyv na zdravie obyvateľstva ale aj na stav štátu. Zmyslom ochrany vôd a vodného hospodárstva je hospodárne a trvalo udržateľné využívanie vôd, ochrana vodných ekosystémov, manažment povodí, zlepšovanie stavu a kvality vôd, i zabezpečenie ochrany pred povodňami.

Pod ochranu vôd môžeme zaradiť vodné hospodárstvo, verejné vody a verejné kanalizácie, ochranu pred povodňami aj rybárstvo.

Vody sa podľa zákona o vodách delia na povrchové a podzemné vody. Medzi povrchové vody patria vnútrozemské vody, brakické vody (pri vyústení riek do morí a oceánov, a majú čiastočne slaný charakter) a pobrežné vody. Medzi podzemné vody zaraďujeme vody pod zemským povrchom a práve tie sú primárne určené na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.

Pitná voda dodávaná verejným vodovodom musí spĺňať náročné požiadavky na kvalitu, zdravotnú bezchybnosť a bezpečnosť.

Každý, kto nakladá s vodami, je povinný dbať na ich ochranu a zlepšovať ich stav v čo najvyššej možnej miere. Povinnosť hospodárne a účelne vody využívať má zabezpečiť trvale udržateľné využívanie vôd. Ak sa voda využíva na výrobné účely, prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia na viacnásobné využívanie vôd, využívať efektívnu technológiu, pri vypúšťaní odpadových vôd obmedzovať nebezpečné látky s cieľom úplne zastaviť ich vypúšťanie, aby nedochádzalo k znižovaniu kvality pitnej vody ani k ohrozeniu ekosystémov.

Voda je vďaka kolobehu vody v prírode obnoviteľným zdrojom. Tento kolobeh je však ohrozený klimatickými zmenami, extrémnymi výkyvmi teplôt , dlhotrvajúcim suchom i antropogénnymi aktivitami akými sú priemysel a výroba, doprava, intenzívne poľnohospodárstvo a s tým súvisiaca rastlinná a živočíšna výroba, hustota obyvateľstva v sídlach a množstvo tuhého a kvapalného odpadu.

 

Poplatkové povinnosti

Poplatky za odbery podzemných vôd je povinný platiť ten, kto odoberá podzemné vody v množstve nad 15 000 m3 za kalendárny rok alebo nad 1 250 m3 za mesiac alebo za odbery podzemných vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy v množstve nad 50 000 m3 ročne.

Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd platí ten, kto vypúšťa odpadové vody alebo osobitné vody do povrchových vôd alebo do podzemných vôd v množstve nad 10 000 m3 za kalendárny rok alebo nad 1 000 m3 za mesiac a prekročí ustanovené limitné hodnoty znečistenia.

Poplatkové oznámenie o predpokladanom odbere podzemných vôd sa podáva príslušnému Odštepnému závodu Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p. do 31. januára s údajmi predpokladaného odberu podzemných vôd za kalendárny rok (príklad: do 31.1.2020 sa podáva oznámenie na rok 2020).

Poplatkové priznanie za skutočné odbery podzemných vôd sa podáva do 15. februára príslušného roka za predchádzajúci kalendárny rok (príklad: do 15. februára 2020 sa podáva priznanie za rok 2019).

Tlačivo pre poplatkové oznámenie a priznanie za odbery podzemných vôd sa nachádza v Prílohe č. 1 Nariadenie vlády č. 755/2004 Z. z., v Prílohe č. 1a sa nachádza tlačivo pre tých čo využívajú povrchové vody na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy.

Poplatkové oznámenie o predpokladanom vypúšťaní odpadových vôd na nasledujúci kalendárny rok sa podáva do 31. októbra roka na nasledujúci kalendárny rok (príklad 31.10.2019 sa podáva oznámenie na rok 2020). Tlačivo pre poplatkové oznámenie za vypúšťanie odpadových vôd sa nachádza v Prílohe č. 4 Nariadenia vlády č. 755/2004 Z. z.

Poplatkové priznanie za skutočné vypúšťanie odpadových vôd v predchádzajúcom roku sa podáva do 31. januára príslušného roka za predchádzajúci kalendárny rok (príklad 31.1.2020 sa podáva priznanie za kalendárny rok 2019).

Tlačivo pre poplatkové priznanie za vypúšťanie odpadových vôd sa nachádza v Prílohe č. 5 Nariadenia vlády č. 755/2004 Z. z.

 

Verejné vodovody a kanalizácie

Verejný vodovod je súbor objektov a zariadení (potrubí, rúr, čerpadiel) slúžiacich na hromadné zásobovanie obyvateľstva a odberateľov pitnou vodou. Na verejný vodovod sa môže pripojiť nehnuteľnosť alebo objekt prostredníctvom vodovodnej prípojky a to len na základe písomnej zmluvy uzatvorenej s vlastníkom verejného vodovodu.

Verejná kanalizácia je prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich na hromadné odvádzanie odpadových vôd vrátane príjmu, odvádzania a čistenia odpadových vôd.

Vlastníci stavieb alebo pozemkov, na ktorých vznikajú odpadové vody sú povinní pripojiť sa na verejnú kanalizáciu, ak sa v obci verejná kanalizácia nachádza a je zriadená. Pripojenie na verejnú kanalizáciu môže prebehnúť len na základe písomnej zmluvy uzatvorenej s vlastníkom verejnej kanalizácie.

Komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v sídlach s počtom obyvateľov nad 2000, sa musia odvádzať a prejsť čistením len verejnou kanalizáciou. Komunálne odpadové vody pred ich vypúšťaním do povrchových alebo podzemných vôd musia prejsť čistením, aby sa dosiahli požadované limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia.


Ochrana pred povodňami

Ochranou pred povodňami rozumieme aktivity, ktoré majú znižovať povodňové riziko, predchádzať záplavám a zmierňovať negatívne následky povodní, ktoré ovplyvnili ľudské zdravie, hospodársku činnosť, životné prostredie a kultúrne dedičstvo.

Pod povodňou sa rozumie prírodný proces, počas ktorého dochádza k dočasnému zaplaveniu územia, ktoré bežne nie je zatopené vodou. Povodne vznikajú z rôznych dôvodov ako je zvýšenia prietoku vody na vodnom toku, vplyvom dlhotrvajúcich zrážok či rýchleho topenia snehovej pokrývky, ak vznikne prekážka na vodnom toku či stúpne hladina podzemnej vody čo priamo ovplyvní vysoký vodný stav v priľahlom vodnom toku.

Opatrenia na ochranu pred povodňami sú činnosti, ktoré ovplyvňujú vodný tok a chránia priľahlé územie potenciálne ohrozené povodňami. Tieto opatrenia sa vykonávajú preventívne, v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni.

Všetky osoby sú povinné zabezpečovať ochranu pred povodňami ak to situácia vyžaduje a umožniť vstup na svoje pozemky, poskytnúť osobnú pomoc a vecné prostriedky na ochranu zdravia, majetku, životného prostredia, kultúrneho dedičstva a hospodárskej činnosti pred povodňami.

Súčasťou povodňových plánov záchranných prác obce sú povodňové záchranné práce právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktorých stavby, objekty alebo zariadenia na území obce môžu byť postihnuté povodňou a sú vypracúvané na základe všeobecne záväzného nariadenia obce.


Rybárstvo

Pod rybárstvo patrí ochrana, chov a lov rýb a ostatných vodných organizmov s cieľom neohroziť genofond rýb a zachovať dobrý stav vodných ekosystémov.
Rybársky revír je podľa zákona o rybárstve vymedzená vodná plocha, ktorú určuje ministerstvo.


Právna úprava vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania:

 • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona
 • Nariadenie vlády SSR č. 46/1978 Zb. o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády SSR č. 13/1987 Zb. o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd.
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení neskorších predpisov.
 • Vyhláška č. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov
 • Vyhláška č. 101/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone vodnej stráže
 • Vyhláška č. 211/2005 Z. z. , ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov
 • Vyhláška č. 433/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o využívaní hydroenergetického potenciálu vodných tokov
 • Vyhláška č. 457/2005 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti manipulačného poriadku vodnej stavby
 • Vyhláška č. 458/2005 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru
 • Oznámenie č 131/2000 Z. z. o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci na hraničných vodách
 • Nariadenie č. 282/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd
 • Vyhláška č. 73/2011 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o stanovení významných a trvalo vzostupných trendov koncentrácií znečisťujúcich látok a podzemných vodách a o postupoch na ich zvrátenie
 • Vyhláška č. 220/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie
 • Nariadenie č. 398/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd
 • Nariadenie č. 167/2015 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky
 • Vyhláška č. 242/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 174/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti
 • Vyhláška č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd
 • Zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Právna úprava týkajúca sa verejných vodovodov a verejných kanalizácii:

 • Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 124/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií
 • Vyhláška č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody
 • Vyhláška č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodoch a verejných kanalizácií
 • Vyhláška č. 315/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd
 • Vyhláška č. 636/2004 Z. z. , ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch
 • Vyhláška č. 605/2005 Z. z. o podrobnostiach poskytovania údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
 • Vyhláška č. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií
 • Vyhláška č. 262/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní
 • Vyhláška č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení neskorších predpisov


Právna úprava ochrany pred povodňami:

 • Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 159/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňové škody
 • Vyhláška č. 204/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby
 • Vyhláška č. 252/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach
 • Vyhláška č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania

 

Právna úprava na úseku rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb:

 • Zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1999 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 381/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve