Životné prostredie

Alebo aj environment je prostredie, v ktorom organizácia pôsobí; zahŕňa ovzdušie, vodu, pôdu, prírodné zdroje, flóru, faunu, človeka a ich vzájomné vzťahy.


Životný cyklus

Po sebe nasledujúce etapy produktového systému (systému služby) od ťažby a získavania surovín z prírodných zdrojov, cez návrh, výrobu, prepravu, využitie až po konečnú likvidáciu výrobku.


Environmentálny aspekt

Časť činností alebo výrobkov alebo služieb organizácie, ktorá môže súvisieť so životným prostredím. Environmentálne aspekty môžu mať environmentálny vplyv (dopad).


Environmentálny vplyv

Akákoľvek nepriaznivá alebo priaznivá zmena životného prostredia, ktorá úplne alebo čiastočne vyplýva z environmentálnych aspektov organizácie.


Environmentálna politika

Celkové zámery a smerovanie organizácie, formálne vyjadrené vrcholovým manažmentom, ktoré súvisí s jej environmentálnym správaním a environmentálnou výkonnosťou.


Systém environmentálneho manažérstva (EMS)

Časť systému manažérstva organizácie, ktorá sa používa pri príprave a implementácii jej environmentálnej politiky a manažovaní jej environmentálnych aspektov, pri dodržiavaní záväzných povinností a riešení rizík a príležitosti.


Krátkodobý environmentálny cieľ

Podrobná požiadavka správania použiteľná pre organizáciu alebo jej časti, ktorá je v súlade s environmentálnou politikou, vyplýva z dlhodobých environmentálnych cieľov, a je potrebné ich stanoviť a splniť, aby sa dosiahli dlhodobé environmentálne ciele.


Zainteresovaná strana

Zainteresovaný alebo environmentálnym správaním organizácie ovplyvnený jednotlivec, skupina alebo organizácia. Patria medzi nich zákazníci, dodávatelia, vládne a mimovládne organizácie, investori či zamestnanci.


Nápravná činnosť

Opatrenie, ktorá odstráni príčinu zistenej nezhody a zabráni jej opakovanému vzniku.


Sústavné zlepšovanie

Opakujúci sa proces, ktorý zdokonaľuje systém environmentálneho manažérstva s cieľom dosiahnuť zlepšenie celkového environmentálneho správania v súlade s environmentálnou politikou organizácie 


Audítor

Osoba so spôsobilosťou vykonať audit (ISO 9000: 2008).

 

Interný audit

Systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces získavania a objektívneho vyhodnocovania dôkazov auditu o tom, ako sa plnia kritériá auditu systému environmentálneho manažérstva stanovené organizáciou. Interný audit vykonáva organizácia sama, alebo poverená externá organizácia v mene spoločnosti.


Potrebujete zaviesť systém environmentálneho manažérstva (ISO 14001) alebo pomôcť s vykonaním interného auditu? Neváhajte nás kontaktovať.