Pôda vzniká neustále, jej vznik je však tak pomalý, že ju právom môžeme považovať za neobnoviteľný prírodný zdroj. Predpokladá sa, že 1 cm pôdy vznikne za 100 rokov. Ide však o zložitý komplex, ktorý vzniká bezprostredne na zemskom povrchu a je ovplyvnený prírodnými silami biosféry, litosféry, hydrosféry a atmosféry, preto záruka vzniku neexistuje.

Hodnotu pôdy si ťažko uvedomujeme, je však základným zdrojom pre poľnohospodárstvo a lesníctvo a v súčasnosti je ohrozená faktormi prírodného aj antropogénneho pôvodu. Medzi prírodné faktory patrí sucho, záplavy, extrémne teploty, veterná erózia..

Antropogénne faktory ako odvodnenie, intenzívne poľnohospodárstvo, kontaminácia chemickými látkami a hnojivami spôsobujú kolaps pôdneho humusu a mikroorganizmov, vo vysokej miere vplývajú na degradáciu pôdy a ohrozujú jej využitie pre poľnohospodárske a lesnícke účely. Salinizácia, dezertifikácia a intenzívna zástavba sú ďalšie procesy, ktoré znemožňujú využívanie poľnohospodárskej a lesnej pôdy.

Základne typy využívania pozemkov sú:

 • poľnohospodárska pôda
 • lesné pozemky
 • vodné plochy
 • zastavané plochy a nádvoria
 • ostatné plochy

Poľnohospodárska pôda sa podľa spôsobu využitia delí na:

 • orná pôda
 • trvalé trávne porasty
 • chmeľnice
 • vinice
 • ovocné sady
 • záhrady

Kvalitu a hodnotu produkčno-ekologického potenciálu poľnohospodárskej pôdy určuje klasifikačný a identifikačný údaj, ktorým je bonitovaná pôdno-ekologická jednotka (tzv. BPEJ).

Povinnosti, ktoré má vlastník, správca alebo nájomca pôdy určuje zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. O poľnohospodársku pôdu sa musí jej vlastník, správca alebo nájomca starať, chrániť ju pred degradáciou, eróziou, zhutnením, rizikovými látkami a sledovať bilanciu pôdnej organickej hmoty.

Efektívne využívanie poľnohospodárskej pôdy zabezpečí ochranu jej vlastností a funkcií, zabezpečí sa ochrana pred šírením burín a inváznych rastlín a zároveň sa zabezpečí ekologická stabilita krajiny a celého územia.


Právna úprava ochrany pôd:

 • Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
 • Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
 • Vyhláška č. 508/2004 Z. z. ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška č. 215/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy v zraniteľných oblastiach


Nariadenia:

 • Nariadenie č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie č. 376/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška odvodu a spôsob platenia odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy
 • Nariadenie č. 147/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania platby v územiach európskeho významu na poľnohospodárskej pôde
 • Nariadenie č. 150/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania platieb na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy


O hnojivách:

 • Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 245/2005 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o certifikácii hnojív a uznávaní výsledkov laboratórnych a vegetačných skúšok hnojív
 • Vyhláška č. 151/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o agrochemickom skúšaní pôd a o skladovaní a používaní hnojív


Ďalšie zákony:

 • Zákon č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy
 • Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd
 • Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon)
 • Vyhláška č. 51/2008 Z. z. ktorou sa vykonáva geologický zákon


O lesoch:

 • Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane
 • Vyhláška č. 12/2009 Z. z. o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov
 • Vyhláška č. 226/2017 Z. z. o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov