Ochrana ovzdušia

Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov pod pojmom ochrana ovzdušia rozumie predchádzanie, obmedzovanie a znižovanie znečistenia ovzdušia s cieľom dosiahnuť úroveň kvality ovzdušia, ktorá nemá výrazne nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí a nepredstavuje riziko pre životné prostredie a ekosystémy.


Čo je ovzdušie?

Ovzdušie je ďalšou zložkou životného prostredia, bez ktorého by život na Zemi nebol možný. Za ovzdušie sa považuje okolitý priestor (ovzdušie) v troposfére. Vyčleňuje však ovzdušie v pracovných priestoroch, do ktorých nemá verejnosť prístup.


Znečisťujúca látka

Ide o látku, ktorá je vnášaná do ovzdušia a má za následok nepriaznivé účinky na život a zdravie ľudí alebo na životné prostredie, jeho kvalitu a na všetky jeho zložky.


Emisia

Emisia je uvoľňovanie znečisťujúcej látky z bodového alebo difúzneho zdroja do ovzdušia. Emisie rozoznávame prírodné a antropogénne. Antropogénne emisie sú emisie znečisťujúcich látok, ktoré súvisia s ľudskou činnosťou.


Emisný limit

Emisným limitom rozumieme najvyššiu prípustnú mieru vypúšťania znečisťujúcej látky do ovzdušia zo zdroja znečisťovania.


Zdroje znečisťovania ovzdušia

Podľa § 3 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší zdroje znečisťovania ovzdušia rozlišujeme na mobilné zdroje a stacionárne zdroje. Pod mobilným zdrojom vnímame pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom, ktoré znečisťuje ovzdušie.
Medzi stacionárne zdroje patria technologické celky, sklady a skládky palív, surovín a produktov, skládky odpadov alebo lomy, ak je možné aby tieto plochy horeli, zaparili sa alebo aby z nich uleteli znečisťujúce látky.

Členenie a kategorizácia stacionárnych zdrojov znečisťovania sa nachádza v Prílohe č. 1 vyhlášky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. Stacionárne zdroje sa delia podľa miery vplyvu ich technologických procesov na znečisťovanie ovzdušia na veľké, stredné a malé zdroje znečisťovania ovzdušia.

Prevádzkovateľom veľkých a stredných zdrojov znečistenia, ako osobitne závažným technologickým celkom a závažným technologickým celkom zákon o ovzduší podľa § 15 ukladá dlhý zoznam povinností, ktoré musia spĺňať. Veľké a stredné zdroje znečisťovania predkladajú Okresnému úradu každoročne do 15. februára informácie potrebné pre výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia (na základe zdroja znečistenia, spotreby surovín a palív a pod.)

Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov sú uvedené v § 16 zákona o ovzduší. Prevádzkovatelia malých zdrojov rovnako predkladajú každoročne informácie do 15. februára, avšak údaje sa predkladajú obciam, ktoré v prenesenom výkone štátnej správy určia výšku poplatku vo všeobecne záväznom nariadení.


Právna úprava ochrany ovzdušia:

 • Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 194/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 • Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia
 • Vyhláška č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
 • Vyhláška č. 231/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia
 • Vyhláška č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách
 • Vyhláška č. č. 195/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní
 • Vyhláška č. 60/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody podľa zákona o ovzduší
 • Vyhláška č. 127/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch
 • Oznámenie č. 344/1998 Z. z. k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 o ďalšom znižovaní emisií síry
 • Oznámenie č. 32/2011 Z. z. o vydaní výnosu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 1/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o odbornom posudzovaní vo veciach ochrany ovzdušia


Emisie:

 • Vyhláška č. 314/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah programu znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a obsah údajov a spôsob informovania verejnosti
 • Vyhláška č. č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí


Emisné kvóty:

 • Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 129/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Ochrana ozónovej vrstvy Zeme:

 • Zákon č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme v znení neskorších predpisov
 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 343/1998 Z. z. o Kodanskom protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu
 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 140/2000 Z. z. o Dodatku k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu


Právna úprava fluórovaných skleníkových plynov:

 • Zákon č. 348/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 382/2016 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Potrebujete zaviesť systém environmentálneho manažérstva vo Vašej spoločnosti? Neváhajte nás požiadať o nezáväznú cenovú ponuku.