Odpady a odpadové hospodárstvo ako rozsiahla problematika sa týka všetkých podnikateľov a spoločností. Norma ISO 14001 nešpecifikuje konkrétne aktivity a ciele, ktoré má spoločnosť vykonávať a dosiahnuť, predpokladá sa však spoľahlivé plnenie platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva. Čo máme na mysli?
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov špecifikuje celý rad pojmov a povinností, ktoré musí držiteľ odpadu plniť.

Čo je odpad?

Odpadom sa rozumie hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa držiteľ chce zbaviť alebo je povinný sa jej zbaviť.

Kto je držiteľ odpadu?

Držiteľ odpadu je podľa zákona pôvodný pôvodca odpadu, ktorého činnosťou odpad vzniká, ten kto vykonáva úpravu a zmiešavanie odpadu, čo má za následok zmenu povahy alebo zloženia odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

Aké povinnosti mám ako držiteľ odpadu?

Povinnosti držiteľa odpadu upresňuje § 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Medzi tieto povinnosti patrí napríklad:

 • správne zaradiť odpad podľa Katalógu odpadov, ktorý sa nachádza vo Vyhláške 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,
 • zhromažďovať odpady a zabrániť ich odcudzeniu a znehodnoteniu,
 • oddelene zhromažďovať nebezpečné odpady podľa ich druhov a správne ich označiť,
 • zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle platnej hierarchie odpadového hospodárstva,
 • odovzdať odpady len osobe, ktorá je oprávnená nakladať s odpadmi,
 • viesť a uchovávať evidenciu o druhoch, množstve odpadu a o nakladaní s nimi,
 • ohlasovať údaje z evidencie príslušnému úradu,
 • a mnoho ďalších.


Evidencia odpadov

Evidencia odpadov sa riadi § 2 vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti. Evidencia sa vedie pre všetky druhy odpadov. Vzor Evidenčného listu odpadu sa nachádza v prílohe č. 1 uvedenej vyhlášky.

Pre každý druh odpadu sa vytvára osobitný evidenčný list odpadu. Zoznam druhov odpadu sa nachádza v Katalógu odpadov, ktorý sa nachádza vo vyhláške 365/2015 Z. z. Ak ide o nebezpečný odpad, priradí sa odpadu ypsilonový kód, ktorý sa rovnako nachádza v Katalógu odpadov. Evidenčné listy sa vypĺňajú priebežne počas celého roka ako odpady vznikajú.

Evidenčné listy je potrebné viesť v písomnej alebo elektronickej podobe a uchovávať ich po dobu 5 rokov, aby boli k dispozícii pre prípadnú kontrolu orgánom štátneho dozoru (napr. Okresný úrad alebo Slovenská inšpekcia životného prostredia).

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
Spomínaná vyhláška č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti nariaďuje podať do 28. februára nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Vzor tlačiva sa nachádza v prílohe č. 2 Vyhlášky. Ohlásenie sa vypĺňa na základe Evidenčných listov odpadu a uvádzajú sa v ňom sumárne údaje o spôsobe nakladania za uplynulý rok.

Ohlásenie podáva držiteľ odpadu alebo sprostredkovateľ, ak ročne nakladá s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov. Ak nakladá s odpadmi uvedenými v prílohe č. 3 vyhlášky, ohlásenie sa podáva bez ohľadu na množstvo odpadu (to sú napr. olovo, odpady obsahujúce ortuť, biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad a mnoho ďalších).

Ďalšie evidencie a ohlásenia určuje vyhláška č. 366/2015 Z. z., napr. o vozidlách, o pneumatikách, o batériách a akumulátoroch, o elektrozariadeniach, o zbere alebo o výkupe kovových odpadov a pod.


Právna úprava odpadového hospodárstva:

 • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
 • Vyhláška č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
 • Oznámenie č. 368/2015 Z. z. o vydaní výnosu o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov
 • Vyhláška č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
 • Vyhláška č. 373/2015 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
 • Vyhláška č. 323/2017 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uložení kovovej ortuti
 • Vyhláška č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti
 • Zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu v znení neskorších predpisov


Poplatky:

 • Zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

Potrebujete pomôcť s odpadovým hospodárstvom pri zavádzaní normy ISO 14001? Štandardne Vám tieto služby zabezpečujeme pri implementácii ISO 14001. Neváhajte nás kontaktovať.