Ochrana prírody je mladý vedný odbor ktorý zahŕňa viaceré odbory akými sú biológia, geológia, botanika, zoológia, dendrológia či ekológia... Zákon ochranu prírody definuje ako starostlivosť o voľné žijúce živočíchy, o voľne rastúce rastliny, ich spoločenstvá, biotopy, ekosystémy, vrátane horninového zloženia, nerastov, skamenelín, geomorfologických útvarov. Pod ochranu prírody a krajiny rovnako patrí aj starostlivosť o vzhľad a využívanie krajiny a to pomocou obmedzovania a usmerňovania zásahov. Táto povinnosť starostlivosti patrí rovnako pre štát tak pre právnické aj fyzické osoby.

Zákon rozdeľuje ochranu prírody na

 • územnú ochranu
 • druhovú ochranu chránených rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín
 • ochranu drevín.

Územná ochrana
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny rozlišuje 5 stupňov ochrany prírody. Najnižší - prvý stupeň ochrany platí pre celé územie Slovenskej republiky. So zvyšujúcim stupňoch sa ochrana prírody zvyšuje, obmedzujú sa činnosti a aktivity, ktoré je možné vykonávať na území a  zväčšuje sa rozsah činností, na ktoré je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody.

Zákon rozlišuje viaceré typy chránených území. Medzi chránené územia patria:

 • chránená krajinná oblasť
 • národný park
 • chránený areál
 • prírodná rezervácia, národná prírodná rezervácia
 • prírodná pamiatka, národná prírodná pamiatka, vrátane jaskýň a vodopádov
 • chránený krajinný prvok
 • obecné chránené územie

Navyše sa rozlišujú ešte:

 • chránené vtáčie územie
 • územie európskeho významu
 • európska sústava chránených území (NATURA)
 • súkromné chránené územia, pre ktorú môže vlastník pozemku požiadať okresný úrad v sídle kraja o vyhlásenie súkromného chráneného areálu, súkromnej prírodnej rezervácie alebo súkromnej prírodnej pamiatky


Právna úprava ochrany prírody a krajiny:

 • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 83/1993 Z. z. o štátnych prírodných rezerváciách
 • Vyhláška č. 293/1996 Z. z., ktorou sa uverejňuje zoznam chránených areálov a prírodných pamiatok a vyhlasujú sa národné prírodné pamiatky v Slovenskej republike
 • Vyhláška č. 17/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné prírodné rezervácie a uverejňuje zoznam prírodných rezervácií
 • Vyhláška č. 213/2000 Z. z. o chránených nerastoch a chránených skamenelinách a o ich spoločenskom ohodnocovaní.
 • Vyhláška č. 292/2001 Z. z., ktorou sa vyhlasujú národné prírodné pamiatky
 • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon EIA)
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
 • Nariadenie č. 7/2014 Z. z. o podrobnostiach o obsahu žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady, spôsobe výpočtu finančnej náhrady a spôsobe určenia výšky nájomného a výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť pri náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku


Nariadenia vlády a právna úprava národných parkov:

 • Nariadenie č. 182/1997 Z. z. o Národnom parku Nízke Tatry.
 • Nariadenie č. 69/2016 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo
 • Nariadenie č. 24/1988 Zb. o Národnom parku Malá Fatra v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie č. 47/1997 Z. z. o Pieninskom národnom parku v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie č. 258/1997 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Poloniny
 • Nariadenie č. 259/1997 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Muránska planina
 • Nariadenie č. 101/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský kras
 • Nariadenie č. 140/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra
 • Nariadenie č. 58/2003 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Tatranský národný park
 • Vyhláška č. 166/1991 Zb. o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v Tatranskom národnom parku
 • Vyhláška č. 319/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zóny Pieninského národného parku


Právna úprava chránených krajinných oblastí:

 • Vyhláška č. 124/1979 Zb., ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy
 • Vyhláška č. 68/1984 Zb., ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Kysuce v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z. z.
 • Vyhláška č. 58/1985 Zb., ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Ponitrie
 • Vyhláška č. 220/1988 Zb. o chránenej krajinnej oblasti Záhoria
 • Vyhláška č. 14/1989 Zb. o chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy
 • Vyhláška č. 81/1998 Z. z. o Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy
 • Vyhláška č. 111/1999 Z. z., ktorou sa územie Vihorlat ustanovuje za chránenú krajinnú oblasť
 • Vyhláška č. 138/2001 Z. z. o Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty
 • Vyhláška č. 431/2001 Z. z. o Chránenej krajinnej oblasti Poľana
 • Vyhláška č. 433/2001 Z. z. o Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina
 • Vyhláška č. 530/2001 Z. z. o Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty
 • Vyhláška č. 396/2003 Z. z. o Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty
 • Vyhláška č. 420/2003 Z. z., ktorou sa ustanovuje územie Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava a jej zóny
 • Vyhláška č. 122/2004 Z. z. o chránenej krajinnej oblasti Latorica


Vyhlášky Ministerstva životného prostredia o Chránených vtáčích územiach:

 • Vyhláška č. 173/2005 Z. z. , ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Horná Orava
 • Vyhláška č. 216/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Malé Karpaty
 • Vyhláška č. 377/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Lehnice
 • Vyhláška č. 234/2006 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sysľovské polia
 • Vyhláška č. 593/2006 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Považie
 • Vyhláška č. 17/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tríbeč
 • Vyhláška č. 18/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky
 • Vyhláška č. 19/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Ondavská rovina
 • Vyhláška č. 20/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Poiplie
 • Vyhláška č. 21/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Kráľová
 • Vyhláška č. 22/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Košická kotlina
 • Vyhláška č. 23/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Parížske močiare
 • Vyhláška č. 24/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Poľana
 • Vyhláška č. 25/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Bukovské vrchy
 • Vyhláška č. 26/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Medzibodrožie
 • Vyhláška č. 27/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie
 • Vyhláška č. 30/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Cerová vrchovina-Porimavie
 • Vyhláška č. 31/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Žitavský lúh
 • Vyhláška č. 32/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sĺňava
 • Vyhláška č. 437/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď
 • Vyhláška č. 440/2008 Z. z. , ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské Luhy
 • Vyhláška č. 434/2009 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy
 • Vyhláška č. 435/2009 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dubnické štrkovisko
 • Vyhláška č. 436/2009 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Senianske rybníky
 • Vyhláška č. 438/2009 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Laborecká vrchovina
 • Vyhláška č. 439/2009 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Muránska planina – Stolica
 • Vyhláška č. 187/2010 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky
 • Vyhláška č. 189/2010 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Nízke Tatry
 • Vyhláška č. 192/2010 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský kras
 • Vyhláška č. 193/2010 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slanské vrchy
 • Vyhláška č. 194/2010 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Veľká Fatra
 • Vyhláška č. 195/2010 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Vihorlatské vrchy
 • Vyhláška č. 196/2010 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Volovské vrchy
 • Vyhláška č. 202/2010 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie
 • Vyhláška č. 2/2011 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Malá Fatra
 • Vyhláška č. 3/2011 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský raj
 • Vyhláška č. 4/2011 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tatry
 • Vyhláška č. 26/2011 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Chočské vrchy
 • Vyhláška č. 27/2011 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Špačinsko-nižnianske polia
 • Vyhláška č. 28/2011 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Čergov
 • Vyhláška č. 434/2012 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Levočské vrchy


Ďalšie medzinárodné oznámenia o ochrane prírody, živočíchov a rastlín:

 • Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 396/1990 Zb. o uzavretí Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam najmä ako biotopy vodného vtáctva (Ramsarský dohovor)
 • Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 159/1991 Zb. o uzavretí Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 34/1996 Z. z. o uzavretí Dohovoru o biologickej diverzite
 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 91/1998 Z. z. o uzavretí Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonský dohovor)
 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 93/1998 Z. z. o uzavretí Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bernský dohovor)
 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 268/2002 Z. z. o prijatí Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva
 • Oznámenie Ministerstva životného prostredia SR č. 450/2004 Z. z. o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu
 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 82/2004 Z. z. o prijatí Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite
 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 515/2005 Z. z. o uzavretí Európskeho dohovoru o krajine


Právna úprava ochrany voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín:

 • Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška č. 647/2008 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 213/2000 Z. z. o chránených nerastoch a chránených skamenelinách a o ich spoločenskom ohodnocovaní
 • Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 572/1992 Zb. o uzavretí Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES).