Prečo zaviesť normu ISO 14001 do vašej spoločnosti?

Medzinárodnú normu ISO 14001 možno použiť v každom podniku, bez ohľadu na zameranie, ktorá chce:

 • vytvoriť, implementovať, udržiavať a zlepšovať systém environmentálneho manažérstva,
 • presvedčiť sa o zhode so svojou vyhlásenou environmentálnou politikou,
 • preukázať zhodu s ISO 14001.

Zhoda s ISO 14001 sa preukazuje:

 • vytvorením vlastného rozhodnutia a vlastného vyhlásenia,
 • usilovaním sa o potvrdenie zhody od strán, ktoré majú záujem o organizáciu, napríklad od zákazníkov,
 • usilovaním sa o potvrdenie vlastného vyhlásenia organizácie od externej strany, alebo
 • usilovaním sa o certifikáciu systému environmentálneho manažérstva externou organizáciou.

Medzi základné prínosy pre spoločnosť patria:

 • konkurenčná výhoda
 • jednoduchší vstup do súťaží
 • uľahčenie získavania povolení a licencií
 • imidž organizácie a ISO certifikát
 • preukázanie zodpovedajúcej starostlivosti a dodržiavanie predpisov
 • predvídanie havárií a rizikových situácií
 • preukázanie zlepšovania životného prostredia
 • prehľadnosť čerpaných prírodných zdrojov
 • hospodárnejšie využitie surovín a energií
 • minimalizácia pokút za nedodržanie legislatívy životného prostredia
 • vybudovanie prehľadnosti v zmluvných vzťahoch
 • určenie zodpovednosti pre oblasť životného prostredia so zameraním na odpady, ovzdušie..

Všetky požiadavky špecifikované v medzinárodnej norme ISO 14001 sú určené na začlenenie do akéhokoľvek systému manažérstva, napr. do systém manažérstva kvality ISO 9001 či systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001 (predtým známe ako OHSAS 18001).

Rozsah použitia bude závisieť od takých faktorov, ako je environmentálna politika organizácie, charakter jej činností, výrobkov a služieb, umiestnenie a podmienky, v ktorých organizácia pracuje.

Už ste sa rozhodli? Kontaktujte nás.