Zavedieme Vám systém environmentálneho manažérstva.

Aby ste získali certifikát environmentu je nevyhnutné vykonanie interného auditu. Interný audit ISO 14001 Vám štandardne vykonáme pri implementácii systému!

Norma ISO 14001 uvádza, že organizácia musí zabezpečiť vykonávanie interných auditov systému environmentálneho manažérstva v plánovaných intervaloch tak, aby sa určilo:

  • či sa systém environmentálneho manažérstva riadi naplánovanými krokmi environmentálneho manažérstva vrátane požiadaviek tejto medzinárodnej normy;
  • či sa systém environmentálneho manažérstva správne implementuje a udržuje;
  • či je zabezpečená jeho vhodnosť, primeranosť a efektívnosť.

Organizácia musí naplánovať, vytvoriť, implementovať a udržiavať programy auditov berúc do úvahy environmentálnu dôležitosť príslušných prevádzkových činností a výsledky z predchádzajúcich auditov.

Postup auditu musí organizácia vytvoriť, implementovať a udržiavať tak aby obsahovali:

  • povinnosti a požiadavky na plánovanie a vykonávanie auditov, podávanie výsledkov a archivovanie príslušných záznamov;
  • určenie kritérií, predmetu, frekvencie vykonávania auditu a metód auditu;
  • audítorov, ktorí budú objektívni aby sa zabezpečila nestrannosť procesu auditu;
  • postup v akej forme sa výsledky z auditu dostanú k manažmentu (vedeniu) spoločnosti.

Spoločnosť musí archivovať zdokumentované informácie o výsledkoch auditu ako dôkaz o tom, že bol interný audit vykonaný.

Obráťte sa na nás a vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku pre zavedenie systému environmentálneho manažérstva ISO 14001.