Kapitoly normy ISO 14001

Medzinárodná norma ISO 14001:2015 sa člení na nasledovné na kapitoly:

1. Predmet normy
2. Normatívne odkazy a citované dokumenty
3  Termíny a definície
4. Kontext organizácie
5. Vedenie (leadership)
6. Plánovanie
7. Podpora
8. Prevádzka
9. Hodnotenie výkonnosti
10. Zlepšovanie